Usługi wdrożeniowe

Usługi wdrożeniowe to zbiór czynności, które mają na celu uruchomienie rozwiązania IT w organizacji klienta. Planując wdrożenie systemu informatycznego, z wielu czynności standardowo wykonywanych podczas takiego przedsięwzięcia, pod szczególną uwagę należy wziąć przynajmniej te, które zostały poniżej pokrótce opisane. Nasz zespół wdrożeniowy jest gotowy, aby współpracować z klientem w każdym z tych obszarów, oferując doświadczenie i wiedzę zdobytą na przestrzeni wielu wdrożeń.

Analiza i projekt

Każde wdrożenie oprogramowania rozpoczyna się fazą identyfikacji potrzeby klienta oraz próbą odpowiedzi na pytanie jak dany system może spełnić wszystkie zebrane wymagania. Nasz zespół ekspertów wykonuje analizę potrzeb i proponuje ich realizację w systemie Ksavi Workforce. W rezultacie powstaje szkic rozwiązania, w którym nasz system będzie skonfigurowany do pracy w organizacji klienta. Wykorzystując dużą elastyczność konfiguracyjną Ksavi Workforce, kładziemy silny nacisk, aby komplet wymagań był realizowany poprzez konfigurację systemu. W specyficznych przypadkach proponujemy modyfikację lub dodanie nowej dedykowanej funkcjonalności, aby spełnić potrzebę klienta.

Zarządzanie pracownikami mobilnymi
Ujednolicenie standardów i uszczelnienie procesów

Konfiguracja i dostosowywanie

Bazując na zestawie zgromadzonych wymagań zespół wdrożeniowy konfiguruje system Ksavi Workforce. W przypadku, gdy konfiguracja jest niewystarczająca, aby zrealizować specyficzne wymagania klienta, wykonywane są modyfikacje funkcjonalności lub dobudowywane dedykowane funkcje systemu. Prace konfiguracyjne oraz implementacyjne są wspierane przez proces zarządzania jakością oprogramowania, który zakłada równoległe wykonywanie testów wytwarzanego i konfigurowanego software’u. Gotowe oprogramowanie jest w kolejnym kroku integrowane z pozostałymi systemami IT, a dane klienta są migrowane do bazy danych systemu. Ostateczne testy przeprowadzone na rzeczywistych danych wraz z elementami integracyjnymi finalizują proces technicznego wdrożenia dostarczając stabilne rozwiązanie do uruchomienia produkcyjnego.

Integracja

Ksavi Workforce posiada rozbudowane możliwości integracji z innymi systemami informatycznymi niezależnie od tego, czy nasz pracuje w chmurze czy też jest zainstalowany w infrastrukturze klienta. Architektura klient-serwer pozwala na użycie wielu technologii integracyjnych nie tylko na poziomie aplikacji, ale również na poziomie bazy danych. Dodatkowo istnieją rozbudowane możliwości zintegrowania z różnorodnymi systemami nadzoru i zarządzania sprzętem (np. czujniki, monitory). Mechanizmy integracyjne mogą być dodatkowo zabezpieczone standardowymi protokołami komunikacyjnymi. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w pracy jako integrator systemów informatycznych jesteśmy w stanie zaproponować oraz wykonać integrację naszego rozwiązania z działającą infrastrukturą IT klienta.

service industry businesses
Zarządzanie Projektami Usługowymi

Migracja danych

W dużej liczbie przypadków wszystkim instalacjom nowego oprogramowania klasy Field Service Management towarzyszy migracja danych do uruchamianego systemu. Niezależnie od tego, czy jest to ładowanie danych operacyjnych np. istniejących i historycznych zleceń, czy też import ewidencyjnej bazy danych np. baza klientów i pracowników, niezbędne jest opracowanie procedury i zakresu ładowanych danych. Dodatkowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy uruchamianiu systemu na zmigrowanych danych, jest ich synchronizacja pomiędzy nowym oprogramowaniem, a istniejącymi systemami. Nasz zespół wdrożeniowy jest gotowy wykonać migrację danych zaraz po tym jak konfiguracja nowego oprogramowania zostanie zakończona. Zgodnie z opracowaną wcześniej procedurą migracji i synchronizacji dane zostaną załadowane do nowego systemu, po czym wykonane zostaną na nich testy sprawdzające ich spójność i poprawność. W końcowej fazie uruchomione zostaną mechanizmy synchronizacji danych pomiędzy systemami. W zakres usług migracyjnych, które oferujemy naszym klientom, jest również przeniesienie danych pomiędzy systemem Ksavi Workforce działającym w modelu SaaS, a rozwiązaniem pracującym w infrastrukturze serwerowej klienta.